Byte (B) to Gigabyte (GB) Converter

1 Byte = 0.000000001 GigabytesUse Gigabyte (GB) -> Byte (B) Converter to convert reverse.

Byte (B) Conversion Chart Table

Following chart provides the value of 1 Byte (B) in all other units.

1 Byte = 8 Bits (b)
1 Byte = 2 Nibbles
1 Byte = 0.001 Kilobytes (KB)
1 Byte = 0.0009765625 Kibibytes (KiB)
1 Byte = 0.000001 Megabytes (MB)
1 Byte = 0.00000095367431640625 Mebibytes (MiB)
1 Byte = 0.000000001 Gigabytes (GB)
1 Byte = 0.000000000931322574615478515625 Gibibytes (GiB)
1 Byte = 0.000000000001 Terabytes (TB)
1 Byte = 0.000000000000909494701772928237 Tebibytes (TiB)
1 Byte = 0.000000000000001 Petabytes (PB)
1 Byte = 0.000000000000000888178419700125 Pebibytes (PiB)
1 Byte = 0.000000000000000001 Exabytes (EB)
1 Byte = 0.000000000000000000867361737988 Exbibytes (EiB)
1 Byte = 0.000000000000000000001 Zettabytes (ZB)
1 Byte = 0.000000000000000000000847032947 Zebibytes (ZiB)
1 Byte = 0.000000000000000000000001 Yottabytes (YB)
1 Byte = 0.00000000000000000000000082718 Yobibytes (YiB)